023-5280655 art@anluthart.com

Het oog ziet en het hart spreekt, met hart en ziel bezig met schilderen

Nadat haar kinderen het huis uit waren heeft An 10 jaar lessen gevolgd bij diverse culturele centra en zich alle facetten van het kunstenaarschap eigen gemaakt met een sterke drang om het kunstenaarschap te beoefenen.

Tijdens haar jeugd schilderde zij veel met haar vader en haar jongste broer. Ze bezocht musea, galeries en grote beurzen om te kijken hoe professionele kunstenaars het deden. Door zelf gedreven aan het werk te gaan heeft zij zich door de jaren weten te verbeteren. Zo vond ze haar draai en schildert sindsdien de natuur in al haar schoonheid.
Zij reist met haar camera door Nederland en zoekt de verstilde plekken
en het mooie licht.

An verzorgt al 20 jaar schilderles en zet zich vol overgave in om haar cursisten alle fijne kneepjes van het vak te leren. Bij velen heeft dit z’n vruchten afgeworpen.

Ze heeft op diverse plekken in Nederland geëxposeerd en stond op grote kunstbeurzen.

Sinds kort schildert ze ook mensen in hun traditionele cultuur en de natuur in het buitenland, die zij als zeer indrukwekkend ervaart. Nomaden boeien haar omdat hun specifieke gewoonten langzaam dreigen te verdwijnen. Ze zou alle mooie plekken op aarde willen schilderen. Boeken over kunst, oude culturen en kunstschatten door de eeuwen heen in haar boekenkast, zijn voor An een enorme inspiratiebron. Ze zoekt op internet en in haar boeken naar foto’s en afbeeldingen van de natuur die indruk op haar maken. Ze voegt dingen toe of laat iets weg, maakt het licht mooier en zet zo de natuur naar haar hand. De meeste tijd zit volgens haar in het zoeken naar mooie plekken en het wachten op het juiste licht.

Ze beschildert het liefst grote doeken. Het is een tijdrovende bezigheid om een schilderij te vervolmaken omdat de schilderijen een hoge mate van realisme hebben. Haar kunst ervaart ze als haar levenswerk en als een zeer arbeidsintensieve bezigheid die nooit verveeld.

The eye sees and the heart speaks, painting with heart and soul

After her children left home, An took classes at various cultural centers for 10 years and mastered all facets of artistry with a strong desire to pursue artistry.

During her childhood, she painted a lot with her father and her youngest brother. She visited museums, galleries and large fairs to see how professional artists were doing. By being driven to work herself, she was able to improve over the years. This is how she found her niche and has been painting nature in all its beauty ever since.
She travels with her camera through the Netherlands and seeks the tranquil places
and the beautiful light.

An has been giving painting lessons for 20 years and is dedicated to teaching her students all the tricks of the trade. For many this has borne fruit.

She has exhibited in various places in the Netherlands and stood at major art fairs.

Recently she also started painting people in their traditional culture and nature abroad, which she finds very impressive. Nomads fascinate her because their specific customs slowly threaten to disappear. She would like to paint all the beautiful places on earth. Books about art, ancient cultures and art treasures through the ages in her bookcase, are a huge source of inspiration for An. She searches the Internet and her books for pictures and images of nature that impress her. She adds things or omits things, makes the light more beautiful and thus puts nature to her will. She says most of her time is spent looking for beautiful places and waiting for the right light.

She prefers to paint large canvases. It is a time-consuming activity to complete a painting because the paintings have a high degree of realism. She experiences her art as her life’s work and as a very labor-intensive activity that never gets boring.

error: Content is protected !!